GAT/OAT

GAT (General Air Traffic – všeobecná letová prevádzka) a OAT (Operational Air Traffic – špeciálna letová prevádzka)

Lietanie s vojenskými lietadlami a s vojenskými volacími znakmi je v zásade potrebné rozdeliť na tieto dve kategórie:

GAT – je definovaná ako „všetky lety, ktoré sú vykonávané v súlade s pravidlami a postupmi ICAO a/alebo národnými civilnými leteckými pravidlami a legislatívou“.

OAT – je definovaná ako „všetky lety, ktoré nevyhovujú ustanoveniam špecifikovaným pre GAT a pre ktoré sú pravidlá a postupy špecifikované príslušnými národnými autoritami“, v našom prípade napríklad Armádou SR.

Do kategórie GAT teda spadajú všetky civilné lety, ale taktiež aj lety vojenských lietadiel z/na civilné letisko a po civilných tratiach.

Do kategórie OAT spadajú lety lietadiel, ktoré nevyhovujú požiadavkám pri GAT. Teda lety, pri ktorých nie je predvídateľný pohyb (napr. v prípade nácviku vzdušného boja), lety, ktoré svojou povahou odporujú civilným predpisom alebo ich nie sú schopné dodržiavať (pridelená hladina, trať, rýchlosť, a pod.).

Úlohou ATC je tieto dva zásadne odlišné druhy od seba dôsledne oddeľovať. Pre uľahčenie tejto úlohy sú definované špeciálne druhy priestorov (TSA, TRA, LZ R), v ktorých je možné po ich aktivovaní vykonávať príslušný OAT, prípadne sú dané kompetenciou riadiacich vojenských letísk – MCTR a MTMA.

Aplikovanie na IVAO

V prípade činnosti ako OAT uvedieme túto skutočnosť do letového plánu v sekcii REMARK označením RMK/OAT a v sekcii ROUTE popíšeme zamýšľanú činnosť.