Nadzvuk, rozhon, rozhonové trate, výškové obmedzenia

Lety nadzvukovou rýchlosťou sa môžu vykonávať len podľa určitých pravidiel. Pod pojmom nadzvukového letu je myslený let, kedy lietadlo prekročí rýchlosť zvuku M ≥ 1,0 resp. v niektorých prípadoch sa to berie aj ako M ≥ 0,96. Vzhľadom nato, že pri nadzvukových letoch vzniká rázová vlna doprevádzaná sonickým treskom, sa dané lety môžu vykonávať iba v určitých výškach a iba v určitých priestoroch. Tieto priestory sa nazývajú rozhonové trate (skratka RT). Na Slovensku máme štyri rozhonové trate: RT-14, RT-114, RT-24 a RT-224.

Trať RT-14: LZSL – Liptovský Mikuláš – Javorina – Kysak – Tisovec – VOR SLC alebo Detva (podľa poveternostných podmienok)

Aplikovanie na IVAO

Pilot vzlietne z dráhy 36 letiska Sliač, po vzlete točí vpravo na kurz 040°, stúpa do výšky, kde je možné začať rozhon (minimálne FL410) tak, aby túto výšku dosiahol nad Liptovským Mikulášom. V tejto fáze letu je zakázané prekročiť M = 0,96. Na NAV1 si pilot naladí VOR PPD (112.10 MHz) a letí kurzom 040° až kým ručička VOR neukazuje na kurz 090° (R-270) k VOR PPD. Pri dosiahnutí miesta, kde ručička VOR ukazuje na kurz 090°, sa pilot nachádza nad Liptovským Mikulášom a začína točiť vpravo na VOR PPD. Po dotočení na VOR PPD pilot ohlási riadiacemu:

„…SQF3001, poloha Liptovský Mikuláš, FL410, točím na Kysak, začínam rozhon nad M = 1, stúpam na maximálny dostup…, kyslík , hermet v poriadku“.

Po tomto pilot zapne forsáž a začne vykonávať rozhon, prekročí M = 1, pokračuje v zrýchľovaní a zároveň v 10° až 15° stúpaní, až kým nedosiahne maximálny dostup resp. maximálnu rýchlosť. Pri tejto fáze letu pilot hlási riadiacemu svoju rýchlosť, výšku a polohu. Príklad:

„…SQF3001, momentálne M= 1,4, FL450, 60 NM (110 Km) od Kysaku, žiadam výskok…“

Výskok: je manéver pri ktorom pilot prevedie postupným pritiahnutím lietadlo do stúpania s cieľom zníženia rýchlosti na podzvuk.

Pilot po Liptovskom Mikuláši letí smerom na VOR PPD a po VOR PPD pokračuje kurzom 110° na Kysak (obec Kysak sa nachádza približne v strede medzi mestami Košice a Prešov). Pilot musí dosiahnuť maximálny dostup a maximálnu rýchlosť ešte pred Kysakom, aby mal dostatočný čas na výskok a aby nad Kysakom mal rýchlosť M < 0,96. Je to dôležité kvôli tomu, aby po točení nad Kysakom pilot neprekročil štátnu hranicu a nepreletel do FIR Budapešť. Pred Kysakom pilot po zbrzdení na M < 0,96 zahlási riadiacemu:

„…SQF3001, pred Kysakom, FL450, rýchlosť M = 0,92 , podzvuk , zbytok … litrov, točím na VOR Košice, žiadam o klesanie…“

Pilot nachádzajúci sa približne nad Kysakom (ručička VOR ukazuje na kurz 190° (R-010) k VOR KSC a vzdialenosť od VOR KSC je približne 9 NM (16 Km)) začne točiť vpravo priamo na VOR KSC (108.20 MHz). Pilot obdrží inštrukcie ku klesaniu a začne klesanie, ale zároveň dáva pozor, aby neprekročil M = 0,96. Po dosiahnutí VOR KSC pokračuje kurzom 270° na vzdialenosť 51 NM (94 Km) od VOR KSC a dostáva sa nad Tisovec. Nad Tisovcom pilot zahlási:

„…SQF3001, poloha Tisovec, FL100, pokračujem na Dobrú Nivu, klesám na…“

Tisovec by mal pilot dosiahnuť približne vo FL100 až FL150, a následne podľa poveternostných podmienok pokračovať na pristátie. Ak sú podmienky VMC, môže pilot po Tisovci plynule klesať až na okruhovú výšku 3 000 ft QNH a pokračovať do tretej zátačky východného okruhu dráhy 36 alebo 18. Ak sú podmienky IMC, pilot po Tisovci preladí NAV1 na VOR SLC (114,00 MHz), pokračuje priamo na VOR SLC a podľa pokynov riadiaceho zahajuje prístrojový zostup pre priblíženie na dráhu 36.

Trať RT-114: LZSL – FS – Tisovec – Kysak – Javorina – Liptovský Mikuláš – VOR SLC alebo Detva (podľa poveternostných podmienok)

Trať RT-114 sa lieta v podstate podobne ako RT-14 len s tým rozdielom, že sa lieta opačným smerom. Pilot vzlietne z dráhy 36, po vzlete točí doprava na VPRNS FS (412.0 kHz). Po minutí FS točí doľava na Tisovec a stúpa na rozhonovú výšku. Samotný rozhon a maximálny dostup sa vykonáva v úseku Kysak – Liptovský Mikuláš. Po dosiahnutí Liptovského Mikuláša pilot točí vľavo približne do kurzu 200°, klesá na FL090 a podľa poveternostných podmienok pokračuje na pristatie. Ak sú podmienky VMC, pokračuje na Detvu a následne do tretej zatáčky východného okruhu dráhy 36 alebo 18 na 3 000 ft QNH. Ak sú podmienky IMC, pilot pokračuje na VOR SLC a podľa pokynov riadiaceho zahajuje prístrojový zostup pre priblíženie na dráhu 36.

Poznámka: Trať RT-114 sa zvyčajne nelieta. Táto trať sa používa väčšinou iba pri tzv. „prepade z prednej polosféry v stratosfére“, to znamená, že z LZSL štartujú dvaja stíhači, jeden letí RT-14, druhý RT-114 a vykonávajú prepad v stratosfére proti sebe s tým, že v určitej vzdialenosti od seba vykonajú odval a vracajú sa na LZSL ( bez toho, aby došlo k vizuálnemu kontaktu týchto dvoch lietadiel – obmedzenia kvôli rázovým vlnám a kvôli bezpečnosti ).

Trať RT-24: LZMC-Senica-Myjava-FS-TR-Myjava-Senica-LZMC

RT-24 je trať používaná z letiska Malacky. Po vzlete pilot pokračuje na Senicu, následne na Myjavu a stúpa na rozhonovú výšku, popr. podla pokynov ATC. Po Myjave pokračuje na VPRNS FS ( 412.0 kHz ) V reálnom živote je už FS vypnutý a lieta sa teda na jeho súradnice. Taktiež treba dodať, že jeho dosah nieje nekonečný a na väčšiu vzdialenosť nebolo možné naladiť ho. Rozhonová výška musí byť dosiahnutá pred dosiahnutím FS. Po minutí pilot ( komunikácia rovnaká ako pri predošlej RT ) zapína forsáž, stúpa na maximá a prevedie lietadlo to 15– stupňového náklonu do ľava. Pokračuje na Trenčín TR NDB ( nutnosť afcadu ). Maximá by mal pilot dosiahnúť pred usadením na TR NDB, aby stihol vykonať výskok. Taktiež musí dbať na dotočenie pred dosiahnutím FIRu Praha a Varšava. Po minutí TR NDB musí byť už lietadlo na podzvukovej rýchlosti a pokračuje na Myjavu. Po Myjave pokračuje na Senicu a následne na priblíženie.

Trať RT-224: LZMC-Senica-Myjava-TR-FS-Myjava-Senica-LZMC

RT-224 sa rovnako ako RT-114 zvyčajne používa len pri prepadoch v stratosfére a lieta sa teda tiež opačným smerom než RT-24. Úsek rozhonu je po minutí TR NDB do preletu VPRNS FS (412.0 kHz), kde už je potrebné letieť podzvukovou rýchlosťou pre návrat do Malaciek.

Výškové obmedzenia:

Rozhon a nadzvuk sa môže vykonávať iba v určitých letových hladinách. Minimálna letová hladina pre nadzvuk je FL410, pre horizontálny let je odporúčaná minimálne FL430 a pre klesavý let minimálne FL450. Pod týmito letovými hladinami je vykonávanie nadzvuku zakázané.

  • Je ZAKÁZANÉ vykonávať rozhon, ak nie je riadený FIR Bratislava, čiže ak nie je pripojený aspoň LZBB_CTR, poprípade LZBB_M_CTR. Výnimka môže byť udelená stíhačom po úspešnom zložení skúšky bojového pilota
  • Je ZAKÁZANÉ svojou činnosťou obťažovať ostatných pilotov, robiť svojvoľne v rámci rozhonu prepady a podobné činnosti.
  • Je ZAKÁZANÉ lietať nadzvuk mimo iných oblastí než sú rozhonove trate.
  • Čo nie je vyslovene povolené, je zakázané.

Postupy pre civilných ATC

V prípade, že nie je k dispozícii vojenský riadiaci LZBB_M_CTR, je civilný riadiaci povinný presvedčiť sa, či v danom priestore (na danej RT) a v danej výške nie je žiadna činnosť civilných lietadiel. Civilný riadiaci má právo v prípade vysokej pravdepodobnosti ohrozenia civilnej prevádzky v danej oblasti nariadiť pilotovi vojenského lietadla, ktorý vykonáva rozhon, aby prerušil rozhon a pokračoval podľa inštrukcií riadiaceho.

V prípade aktivácie vojenských priestorov je nutná koordinácia medzi civilným a MIL ACC. Dodržiavanie obmedzení vzťahujúcich sa na daný priestor. Aktuálne aktivácie sú dostupné na divíznej stránke.

Postupy pre vojenských ATC

Vojenský riadiaci musí takisto rešpektovať civilnú prevádzku – viď postup pre civilných ATC. V prípade, že sú obsadené stanovištia LZBB_CTR a aj LZBB_M_CTR je vojenský riadiaci povinný informovať civilného riadiaceho o plánovanej činnosti, a to ešte pred samotným vzletom daného pilota.